کمپین تخصصی طراحی وب سایت چند زبانه و هویت بصری برای دانش بنیان ها
ایران، تهران

مدیریت تبلیغات و طراحی کمپین های تبلیغاتی