کمپین تخصصی طراحی وب سایت چند زبانه و هویت بصری برای دانش بنیان ها
ایران، تهران

تجزیه و تحلیل امنیت و ساختار کدینگ سایت